כותרת
> C;
1/1
נדל"ן וכלכלה

מהו תפקידו של הדירקטור?

כרמיאלי נדל"ן וכלכלהפורסם: 25.01.18 , 11:38ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


דירקטור בחברה פרטית או ציבורית עוסק בעיקר בהתוויית מדיניות אך אחראי על עוד שורה ארוכה של נושאים. במאמר הבא נסביר למה צריך דירקטוריון, מה נמצא תחת תחום האחריות שלו ומתי החלטותיו מחייבות את המנהל
תאגידים, חברות ועמותות גדולות מנוהלים על ידי גוף בשם "דירקטוריון" שקובע את היעדים ואת האסטרטגיה העסקית. חבר המנהלים של הארגון מפקח על הדרך לעמידה ביעדים ועל הגשמתם בטווח הקצר והארוך. מצד שני, חברי הדירקטוריון לא ממונים על הניהול השוטף של החברה ולכן עולות תהיות לגבי תחומי האחריות שלהם.
הסמכויות של דירקטור בחברה ציבורית או פרטית נקבעות לפי חוק החברות ותקנות החברה. בנוסף, בחברה ציבורית אמור הדירקטוריון לקבוע את המספר המינימאלי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית תוך התחשבות בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומספר הדירקטורים שפועלים בה. לעומת זאת, בחברה פרטית יכול להיות דירקטוריון שמונה אדם אחד Fבלבד.
מדיניות, כספים וסדר עדיפויות
על אף הבדלים מובנים מאליהם בין חברות פרטיות וציבוריות וסמכויות מיוחדות שניתנות לדירקטורים בגלל תחומי פעילות ספציפיים, אפשר להצביע על כמה תפקידים שמשותפים לכל חברי ההנהלה. קודם כל, התפקיד העיקרי של דירקטור הוא כאמור להתוות את מדיניות החברה ולפקח על האופן שבו המנהל הכללי מבצע את עבודתו. בתוך כך, חברי הדירקטוריון קובעים את תכנית הפעולה של החברה, את סדרי העדיפויות ואת עקרונות המימון.
שנית, דירקטור קובע כמה אשראי מותר לחברה ליטול לפי מצבה הפיננסי והכספי. הוא אחראי על המבנה הארגוני, מדיניות השכר והנפקה של אגרות חוב והוא גם היחיד שיכול לאשר דוחות כספיים. יש בעלי תפקידים בדירקטוריון שמדווחים לאסיפה השנתית על מצב החברה ועל התוצאות העסקיות, וכאלה שבתחומי האחריות שלהם תפקידים רגישים כמו מינוי או פיטורין של מנהלים בכירים.
האם חוות דעת של דירקטור מחייבת את החברה?
במובנים מסוימים, דירקטור נמצא מעל המנהל וקובע את דרכי הפעולה שלו. למרות שהוא לא עוסק בעבודת הניהול היום יומית, הדירקטור מעורב בפיקוח על החברה ובשאלה האם היא עומדת ביעדים שהוצבו לה. מנגד, חוות הדעת של דירקטור לא תמיד מחייבת את החברה או את בלי התפקידים הבכירים.
דירקטור יכול להחליט בעסקאות רגישות רק לפי התקנון. אף חבר דירקטוריון אינו מעל התקנון וניתן לשנות את התקנון רק ברוב מוחלט של חברי ההנהלה. בנוסף, דירקטור רשאי לחוות דעתו על הצעת רכש מיוחדת אך הוא לא מקבל החלטות כאלה לבד.
במצבים של שוויון בהצבעות הדירקטוריון, מי שמקבל קול הצבעה נוסף הוא רק יושב הראש. עם זאת, בחברות פרטיות בלי ניירות ערך שנסחרות בבורסה אין חובה למנות יושב ראש דירקטוריון, בעוד בחברות ציבוריות יושב הראש לא יכול לשמש גם כמנכ"ל החברה אלא אם התקבל אישור מיוחד לכך.