כותרת
> C;
1/1

תנאי שימוש בפורטל

כרמיאלי פורסם: 06.01.20 , 12:08ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

כללי

· תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים בפורטל כרמיאלי- www.karmieli.co.il.

יש לקרוא תקנון זה בעיון לפני השימוש בפורטל.
הפרסום והשימוש בפורטל כרמיאלי מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.

· בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

· פורטל כרמיאלי יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

· פורטל כרמיאלי אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים. פורטל כרמיאלי אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול בפורטל כרמיאלי.

· במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש בפורטל כרמיאלי בכלל, פורטל כרמיאלי אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

פרסום

· פורטל כרמיאלי כולל מידע מסחרי ופרסומי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

· פרסומים רבים בפורטל כרמיאלי ניתנים ללא תמורה כספית.
לפורטל כרמיאלי שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.
פורטל כרמיאלי רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, לפורטל כרמיאלי קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הפורטל "כרמיאלי" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

· לפורטל כרמיאלי שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

· פורטל כרמיאלי רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

תמיכה

· פורטל כרמיאלי אינו מתחייב לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה טכנית עבור בעלי האתרים.

· במקרים בהם יתבקש צוות פורטל כרמיאלי לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי פורטל כרמיאלי עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.
כמו כן פורטל כרמיאלי אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.

הגבלת אחריות

· פורטל כרמיאלי לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל כרמיאלי ו/או לכל שירות אשר ניתן בפורטל כרמיאלי. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י פורטל כרמיאלי תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ופורטל כרמיאלי אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. פורטל כרמיאלי אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

· פרסום מידע מסחרי או פרסומות במתחם פורטל כרמיאלי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש. אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים בפורטל כרמיאלי. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

· מערכת פורטל כרמיאלי אינה אחראית על העסקאות שיתבצעו בין המפרסמים באתר והעסקים לבין הקונים ורוכשי השירותים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל כרמיאלי יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי הפורטל אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בפורטל כרמיאלי או ירכשו באמצעותן.

· פורטל כרמיאלי אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל כרמיאלי, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

· מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ופורטל כרמיאלי אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

· פורטל כרמיאלי אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים בפורטל כרמיאלי והוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.

· פורטל כרמיאלי אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל כרמיאלי. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד.

· פורטל כרמיאלי אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

· כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

· לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פורטל כרמיאלי בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל כרמיאלי, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל כרמיאלי ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בשירותי פורטל כרמיאלי ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל כרמיאלי נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

· כל מקרה פורטל כרמיאלי אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל כרמיאלי ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות פורטל כרמיאלי, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן פורטל כרמיאלי אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע בפורטל כרמיאלי.

· פורטל כרמיאלי אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי פורטל כרמיאלי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל כרמיאלי מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

· בשום נסיבות לא תחול על פורטל כרמיאלי ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפורטל כרמיאלי או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי ופרסומות

· פורטל כרמיאלי אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

· המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל כרמיאלי כדלקמן:

· כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של פורטל כרמיאלי לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את פורטל כרמיאלי בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
(א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
(ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

תנאי התקשרות עם המפרסם בפורטל כרמיאלי

(כמצורף ב- טופס הזמנת שירותי פרסום ב"כרמיאלי")

הסכם תנאי הפרסום:

1. כללי:

1.1 הפרסום באתרwww.karmieli.co.il אינו מקנה למפרסם כל קניין או זכות באתר. כל הזכויות והבעלות באתר הינן ונשארות בידי מדיהזון בע"מ (להלן: "מדיהזון").

1.2 מדיהזון שומרת לעצמה הזכות לסרב לפרסום או חלק ממנה מכל סיבה שהיא ואין עליה לנמק סירובה.

1.3 מדיהזון אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מדיהזון בקשר לכך.

1.4 מדיהזון רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה, והזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש למפרסם באתר.

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני:

2.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב ובגרפיקה באתר- www.karmieli.co.il וכל חומר אחר הכלול בו שמורות למדיהזון ואין לעשות בו שימוש כלשהוא ללא רשותה בכתב ומראש בלבד. למעט זכויות היוצרים והקניין הרוחני בדפי התוכן של המפרסם שהינם בבעלות המפרסמים באתר או מי מהם- כל אחד על פי זכותו. (כגון לוגו, תמונות וכל חומר אחר שיובא מהמפרסם)

3. אחריות המפרסם:

3.1 המפרסם ורק הוא אחראי כלפי הלקוחות לטיב המוצר ו\או השרות הנמכר, מכאן שמדיהזון לא תישא בכל אחריות \ נזק \ תביעה או דרישת פיצוי כזו או אחרת אם מהמפרסם ואם מהלקוח.

3.2 לצורך העניין ולמען יהי ברור מדיהזון משמשת כמתווך בין הלקוח ובין מוכר השרות ו\או המוצר וכל תביעה \ דרישת פיצוי אם תופנה למדיהזון תועבר מייד לאחריותו וטיפולו של נותן השרות ו\או בעל המוצר.

3.3 באחריות המפרסם לעדכן את מדיהזון בכל שינוי רלוונטי בפרסום באתר.

3.4 על המפרסם לבדוק מעת לעת כי כל הפרטים המפורסמים בדף התוכן שלו באתר הינם נכונים וכי כל הקישורים גם הם נכונים ופעילים.

3.5 המפרסם מאשר כי כל התוכן המועבר על ידו לחברת מדיהזון לרבות תצלומים, תוכן, לוגו וכל חומר אחר הינו באחריות המפרסם בלבד, וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים בשימוש והעלאת חומרים אלו לאתר. המפרסם מתחייב לשפות את החברה מייד בכל תביעה חסרון כיס ו/או נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זו.

4. אחריות מדיהזון כלפי המפרסם:

4.1 מדיהזון הינה הסוברנית היחידה לגבי אופיו ועיצובו של דף התוכן, עם זאת תעשה כל שביכולתה להתחשב במפרסם וברצונותיו.

4.2 מדיהזון תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהמידע בדף התוכן של המפרסם יהיה מדויק, עם זאת מדיהזון לא תהה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, מהשמטה או ממידע מטעה בדף התוכן של המפרסם.

4.3 מדיהזון רשאית להציב מודעות פרסומת של צד שלישי בדפי התוכן ובתנאי שלא תופרע רציפות דף התוכן של המפרסם. על הצבת מודעות פרסומת בדפי התוכן מדיהזון איננה נדרשת ליידע המפרסם.

5. מדיניות תשלום ותוקף הסכם:

5.1 הסכם הפרסום בין מדיהזון ובין המפרסם יכנס לתוקף לאחר חתימה על הסכם זה.

5.2 המועד הקובע להתחלת החיוב בעבור הפרסום הינו מרגע עליית הפרסום לאתר ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים מחתימה על הזמנה זו.

5.3 החיוב החודשי בעבור חבילות הפרסום השונות יתבצע בתאריך שתקבע מדיהזון ובחיוב לחודש פרסום מראש.

5.4 הוראת ביטול בעבור חבילות הפרסום החודשי (למעט חבילות עם תקופת התחייבות) תתבצע בכתב ובהודעה מראש של 30 ימים. המפרסם מאשר כי כל עוד לא התקבלה הוראת ביטול בכתב חשבונו יחויב חודש בחודשו.

5.5 אי עמידה בתנאי התשלום כלפי מדיהזון תגרור הפסקת התקשרות מיידית קרי הורדת דף התוכן של המפרסם מהאתר וזאת ללא כל החזר של חלק יחסי זה או אחר עבור פרסום שכבר שולם.

5.6 אם תחליט מדיהזון מצידה לסיים ההתקשרות עם המפרסם, יוחזר למפרסם חלקו היחסי במלואו.

5.7 הסכום שיקבע להתקשרות מבוסס על המחירון המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.


סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט עכו .

פורטל כרמיאלי

www.karmieli.co.il

חברת מדיהזון בע"מ

info@karmieli.co.il