כותרת
> C;
1/1

תנאי שימוש ותקנון האתר

כרמיאלי פורסם: 05.04.21 , 17:58ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

תקנון שימוש בפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX:

  1. כללי

תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים בפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX- www.karmieli.co.il.
התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
יש לקרוא תקנון זה בעיון לפני השימוש בפורטל.
הפרסום והשימוש בפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים. פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול בפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX.
במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש בפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX בכלל, פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX אינו אחראי בשום דרך, ולא יישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

  1. יחסי עובד מעביד

בהרשמתך לפורטל ובהסכמתך לתקנון זה, אין שום הסכמה על יחסי עובד מעביד ו/או יחסים המגדירים גמול כלשהו מצד מדיהזון כלפייך. השימוש באתר נעשה מרצונך החופשי, ואין באפשרותך לדרוש גמול כלשהו ממפעיליו.

  1. הרשמה לאתר

עם ההרשמה לאתר, תתבקש לבחור שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה.
הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר.

  1. שימוש ופרסום תוכן

לתוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר) , ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר (להלן - "תכני גולשים")), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים.
יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר /אפליקציית linkx פעיל, ייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלית לאתר, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד בכתב עמך, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

  1. גילאי שימוש

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, ובתנאי שחתמו על כך בסוף בכתב במקום הנדרש מטה.
ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתר. כשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה.
האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. אתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפה או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX אם תעשה כך.

  1. הצהרות והתחייבויות הגולשים

כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה מצהיר ומתחייב כי כל התכנים יהיו בהתאם להוראות התקנון והדין. עליך להימנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות ההפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן:
- לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
- לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לפורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX;
- לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (לרבות בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים , זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;
- לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
- לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
- לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
- לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
- לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר / אפליקציית linkx ;
- לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
- לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
- לא להעלות תכנים פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
- לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";
- לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
- לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
- לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן הם עצמם פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;
- לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;
- לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
- לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX;
- לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;


- לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
- לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולרי;
- לא להציף את האתר / אפליקציית linkx או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
- לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
- לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה;
- לא להשתמש בשירותי האתר / אפליקציית linkx לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
- לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים, (Vandals) יישומים מזיקיםMalicious, Applications) וכדומה), ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
- לא לפרסם, להציע, למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
- לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
- לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
- לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
- לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
- לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה(

  1. הסרת תכנים

פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX רשאי להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.
בנוסף, פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר / אפליקציית linkx, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX ומפעילה חברת מדיהזון בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בחתימה על תקנון זה, אין הדבר סותר או גורע מתנאי השימוש הדיגיטאליים עליהם אתה חותם כאשר אתה מצטרף לפורטל באופן מקוון.

  1. הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX כדלקמן:
כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
)
א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.


)ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

  1. יצירת קשר

יצירת קשר עם מערכת פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX
בכל שאלה או בקשה או אי הבנה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות ל - פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX בעמוד יצירת הקשר בפורטל או בכתובת מייל info@karmieli.co.il או בטלפון: 077-5455056 .

  1. סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט עכו .

בחתימה (וחתימת הורי במידה ואני מתחת לגיל 18 כפי שמפורט בסעיף 5) על תקנון זה, אני מצהיר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש על כל המשתמע מכך.

צוות פורטל כרמיאלי ו/או אפליקציית LINKX מאחל לך שימוש מהנה בפורטל!