כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

ויצא - יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 28.11.14 , 12:47ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

סטטוס שבועי:

החיים בעולם הזה נמשלים לאדם המתבונן דרך חור המנעול. אנו אורחים לרגע הזוכים להציץ דרך סדק צר אל עולם מופלא, שהיה קיים לפני שבאנו אליו וימשיך להתקיים אחרי שנעזוב אותו. בקטע הצר של חיינו לעתים אין הדברים מסתדרים כפי שאנו היינו רוצים. אין ספק שקשה לקבוע על ידי חלק קטן מן התמונה, מה טיב התמונה כולה.

ציטוט שבועי:
אי אפשר שעם ישראל יתקיים בארצו בלי קשר עם עברנו הגדול ועם מסורתנו, אלא על ידי כוחות חומריים בלבד. מה יכול לעשות קיבוץ קטן של יהודים בקרן זווית זו? אפילו נגד סופה קטנה לא תהיה לכם תקומה, והייתם כקש נידף וכענן פורח. בכל מה שתפנו, עליכם ללכת אחרי רעיונות היהדות, לפי סימניהם המובהקים, ואחרי השלמות המוסרית שהיא עצם דתנו. {הברון אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, בביקורו בתל אביב}

סיפור שבועי:
פשוט וברור!

בעיר ניישטט היה ילד פלא יהודי, שלימים נודע בשם "הבעל שם מניישטט". שמע הפריץ המקומי על ילד הפלא, וציווה שיבוא לטירתו לבדו.
בשעה היעודה ציווה הפריץ על משרתיו להסתגר בחדריהם, והוא עמד בחלון חדרו מאחורי וילון והביט לחצר הטירה. ראה את הילד הקטן מגיע, עובר בשער הפתוח, מתבונן בחצר הנטושה ומצחו מתקדר בדאגה. אין כאן את מי לשאול היכן חדרו של הפריץ, אין נפש חיה מסביב! נשא הילד הרך את עיניו אל הטירה הענקית, ולפתע אורו עיניו, והוא נכנס אליה בריצה. כעבור רגע קט נקש על דלת חדרו של הפריץ...
פתח הפריץ המופתע את הדלת ושאל: "מנין ידעת היכן אני?"
ענה הילד: ראיתי שהחצר נטושה, והבנתי שכולם קיבלו פקודה להסתגר בחדרים. הסתכלתי בטירה וראיתי שכל התריסים מוגפים, מלבד תריס של חדר אחד. הבנתי, שאתה מסתתר בו מאחרי הוילון כדי לעקוב אחרי, וידעתי היכן אתה...
ראה הפריץ שאכן גאון צעיר לפניו, והחליט לאתגרו. אמר לו: ודאי למדת את הכתוב בתורתכם: 'אחרי רבים להטות'.
ודאי, אישר הילד.
אם כן, המשיך הפריץ ואמר, הרי אנו הגויים רבים, ואתם היהודים מעטים. עליך להצטרף אלינו!
חייך הילד ואמר: אדוני הפריץ, אין זה מתאים לך לומר כן! ראה נא, אילו לא היית מצווה על משרתיך להעלם מן החצר, והייתי פונה אל חבורת המשרתים ושואל אודותיך, שלושה היו אומרים לי לפנות לקומה הראשונה ועשרה היו אומרים לעלות לקומה השניה. אין ספק שהייתי פונה לקומה השניה, שהרי "אחרי רבים להטות". אבל כעת, כאשר אני יודע שאתה בקומה השניה, אם אצא לחצר, וחמישים איש יאמרו לי שאתה בקומה הראשונה, לא אתייחס אליהם. משום שכאשר אני יודע את התשובה בבירור, איני צריך ללכת אחרי רוב הדעות...

פרשה שבועית:

פרשת ויצא / "תמונה מטרידה"
"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה ה' ניצב עליו" (שם כ"ח, י"ב-י"ג).

יעקב נמלט מחמת עשיו. אחיו הזועם על הברכות שנשמטו מידיו, ובלבו יוקדת שאיפת נקם.
בליל המנוסה הראשון חלם יעקב חלום:
מי הם אותם מלאכים מסתוריים המטיילים מעלה ומטה בסולם חלומו של יעקב?
נאמר במדרש: אלו שרי אומות העולם... שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים שלבים ויורד, ושל מדי חמישים ושניים ויורד, ושל יון מאה ויורד, ושל אדום עולה, ולא ידע כמה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר: שמא לזה אין לו ירידה? אמר לו הקב"ה: 'ואתה אל תירא עבדי יעקב... ואל תחת ישראל' (ירמיה ל', י'), כביכול, אפילו אתה רואהו עולה אצלי, משם אני מורידו! שנאמר: 'אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך, משם אורידך נאום ה'' (עובדיה א', ד').
יעקב, הגולה מארצו, היה ללא ספק מוטרד מעתידו הלוט בערפל. העקירה מן הארץ, גם החששות לעתיד העם שיצמח ממנו, כמובטח לאברהם, כירסמו בלבו בעת שהלך בודד חרנה. והנה, העניק לו החלום את פשר עתידו האישי ואת פשר עתיד העם לדורותיו. יעקב קלט את החלום כתמונת ההיסטוריה האנושית, כשהוא צופה בעלייתם ובירידתם של עמים, של מלכויות ושל תרבויות עד סוף כל הדורות.
החלום הנבואי לימדו את מהות ההיסטוריה ואת משמעותה. הוא נוכח לדעת, עד כמה מוגבל כוחם של העמים ושל תרבויותיהם החומריות. הוא צפה במחזוריות ההיסטורית המזמנת ירידה מן הבמה והשתקעות בצל, לאחר הטיפוס אל שיא העוצמה.
הוא גם למד שחוק היסטורי זה אינו חל על עם ישראל. העם, שלמרות כל הסבל, הייסורים והצרות, לא יכלה מן העולם. לא הוא, לא תרבותו ולא בשורתו הנצחית.
אולם בחלום ההיסטורי היו גם רגעי אימה קשים. יעקב הבחין שמלכות אחת, אדום, מטפסת בסולם ההצלחה, הכוח וההשפעה. עולה ואינה יורדת. והוא נבהל. מול עיניו קמה תרבות שלא חל עליה עקרון מחזוריות הפריחה והכמישה. מה יהיה, איפוא, גורלם של עם ישראל ושל תורתו, כשיהיו משועבדים למלכות אדום? לפחד זה באה תשובת האלוקים: "אל תירא... אני מורידו".
במה שונה מלכות אדום מן המלכויות הקודמות שגלשו כולן בעצמן מן השיא אל תהום הנשייה?
כוחן של שלוש המלכויות הראשונות מוגבל בתוך המסגרת האנושית המוכרת. מנגנוני ההרס העצמי פעלו בעומק תרבותן, כפי שהוכיחו זאת ההיסטוריונים. הן נעלמו ופינו את מקומן לתרבויות מתקדמות יותר.
המלכות הרביעית, זו תרבות החומר של אדום, רומא, תרבות המערב של היום, תשלוט שליטה מוחלטת על החברה האנושית כולה. המשבר שיפקוד אותה לא יצמיח תרבות חומרית טובה יותר שתנבע ממנה. בעיותיה ימוטטו את סדרי העולם הקיימים, עד שיפנו מקום לתרבות חליפית, נאצלת מתחום הרוח והמשתלשלת ממקורות אחרים.
סופה של המלכות הרביעית מסמל את אובדן התקווה האנושית לאפשרות החיים המתנהלים לאור ההתקדמות הטכנולוגית החומרית בלבד, ללא הזדקקות לעידון ולשלימות המוסרית.
צא לדרכך, יעקב. וברכת "והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך" (בראשית כ"ח, ט"ו), תלווה אותך. ברכת דרך מרעננת שהפיחה את התקווה בלב הגולה הגדול.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ופשרה"}
שבת שלום - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

אילו תפילות מתפללים בשבת?

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

נשנושבועי - פרשת נצבים

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

נשנושבועי - כי תבוא

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

נשנושבועי - פרשת כי תצא

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}

נשנושבועי - פרשת משפטים

אימרה שבועית:
הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. {מסכת אבות ד', כ'}